• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Τα δικαιώματα των ατόμων με οπτική αναπηρία. Πόσο απέχουμε από ένα Κράτος Δικαίου και ένα Κράτος Πρόνοιας.

H Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ στην Κύπρο από τις 27 Ιουλίου του 2011 θεωρείται σταθμός και ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία της αναπηρίας, αλλά και χάρτης πορείας των κρατών για τη διαχείριση της αναπηρίας.

Οι γενικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η Σύμβαση είναι:

 • Ο σεβασμός για την εγγενή αξιοπρέπεια, ατομική αυτονομία, περιλαμβανομένης της ελευθερίας ατομικών επιλογών και της ανεξαρτησίας των ατόμων.
 • Η μη διάκριση.
 • Η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ενσωμάτωση στην κοινωνία.
 • Ο σεβασμός για τη διαφορετικότητα και αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες, ως μέρος της ανθρώπινης διαφορετικότητας και της ανθρωπότητας.
 • Η ισότητα ευκαιριών.
 • Η προσβασιμότητα.
 • Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.
 • Ο σεβασμός για τις εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών με αναπηρίες και ο σεβασμός για το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες να διαφυλάξουν την ταυτότητά τους.

Η πραγματικότητα στην Κυπριακή κοινωνία όμως φαίνεται να απέχει πολύ από τη θεωρία αφού υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ατόμων αυτών σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Οι κυβερνήσεις της χώρας μας όχι μόνο προχώρησαν σε περικοπές σε κοινωνικές παροχές, χορηγίες και επιδόματα, αλλά κατήργησαν, διαχρονικά, για δεκαετίες υλοποιούμενες πολιτικές και πρακτικές που ήταν προς όφελος των ατόμων με αναπηρίες.

Ανάμεσα στις σοβαρότερες παραβιάσεις είναι ο καθορισμός του ύψους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, τα εξευτελιστικά επιδόματα για υπηρεσίες φροντίδας, ο αποκλεισμός από την αγορά εργασίας, ο αποκλεισμός από τα δημόσια μέσα μεταφοράς, η πρόσβαση στις υπηρεσίες και εγκαταστάσεις υγείας, η περιθωριοποίηση στην πολιτική ζωή, η στέρηση του δικαιώματος στη ψυχαγωγία και πολλά άλλα.

Μάλιστα πρόσφατα, με το άνοιγμα της πλατείας Ελευθερίας, είδαμε πως ακόμα και σήμερα υλοποιούνται πολιτικές αποκλεισμού των τυφλών από όλες τις εκφάνσεις της ζωής και δραστηριότητες στην πρωτεύουσα με στέρηση σωρείας ανθρώπινων δικαιωμάτων τους.

Όπως αναφέρει η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών καθώς και η Συνομοσπονδία που εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρίες σε εθνικό επίπεδο:

 • Δεν τηρούνται οι προδιαγραφές των εθνικών και διεθνών προτύπων για τις διαστάσεις και τις αποστάσεις του εξοπλισμού στα πεζοδρόμια.
 • Δεν υπάρχει ούτε διασφαλίζεται με οποιοδήποτε τρόπο σύνδεση των δρόμων και των δημόσιων χώρων στην περιοχή μεταξύ τους (αλυσίδα προσβασιμότητας).
 • Δεν υπάρχει κατάλληλη σηματοδότηση για τυφλούς και άτομα με μερική όραση.
 • Δεν τηρείται η αρχή της φωτεινότητας και της αντίθεσης χρωμάτων για την προστασία ατόμων με μερική όραση. 
 • Δεν υπάρχουν οδηγοί όδευσης τυφλών ή όπου αυτοί τοποθετούνται είναι σε ακατάλληλο σημείο του πεζοδρομίου.
 • Τοποθετήθηκε λανθασμένα οδηγός όδευσης τυφλών που προβλέπεται για βάδισμα στα πεζοδρόμια στη θέση οδηγού προειδοποίησης για κίνδυνο.
 • Εφαρμόστηκε μια ακατάστατη διαρρύθμιση του πεζοδρομίου στο κέντρο της Λευκωσίας και της Πλατείας Ελευθερίας με εμπόδια και φραγμούς στη διακίνηση των πολιτών.
 • Εφαρμόζεται πολιτική συντήρησης στερεοτύπων και προκαταλήψεων για τους τυφλούς και τους πολίτες με μερική όραση.

Και διερωτόμαστε που πάνε τα Ευρωπαϊκά κονδύλια για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των υποδομών της χώρας μας. Ξεχνάμε μου φαίνεται την αρχή της ισότητας των πολιτών και την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Σε ένα κράτος δικαίου όλοι έχουν δικαιώματα και το κράτος πρέπει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να μας δώσει τη δυνατότητα να ασκήσουμε τα θεμελιωμένα δικαιώματα και ελευθερίες μας. 

Στον 21ο αιώνα, παραβιάζεται ακόμα με κατάφορο τρόπο η παγκόσμια αποδεχτή αρχή «Τίποτε για μας (τους τυφλούς) – χωρίς εμάς», θεωρώντας τους ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ας σταματήσει επιτέλους αυτή η περιθωριοποίηση και ο αποκλεισμός απέναντι στους συνανθρώπους μας με αναπηρίες. 

 

Γεωργία Ονουφρίου

Μέλος Δ.Ν.Σ.

«Κράτος Δικαίου»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *