• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Επερχόμενες εκλογές του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Κλιμακώνεται το ενδιαφέρον των δικηγόρων, με τις εκλογές του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να πλησιάζουν.

Το λειτούργημα της δικηγορίας αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου και οι δικηγόροι δεν πρέπει να καθίστανται κοινωνοί πρακτικών και διαδικασιών που παραγνωρίζουν και υπονομεύουν την θεσμική τους υπόσταση,  ως συλλειτουργών της δικαιοσύνης. Η θέση του δικηγόρου είναι θεμελιώδης, ισότιμη, ισόκυρη, ανεξάρτητη και αναγκαία στην απονομή της δικαιοσύνης.

Είναι πλέον κοινή διαπίστωση πως η δικαιοσύνη δεν έχει αντιμετωπιστεί με προτεραιότητα και πως βρίσκεται εκτεθειμένη επικίνδυνα προς τα πρόθυρα της κατάρρευσης. Συνεπώς, εύλογα αναμένεται ότι ο νέος Π.Δ.Σ, υπό την ηγεσία του νέου Προέδρου του, θα πράξει τα δέοντα, προκειμένου να συμβάλει τα μέγιστα στην αναστήλωση του κράτους δικαίου, στον εκσυγχρονισμό του απαρχαιωμένου δικαίου, στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, αλλά και στην επίλυση σωρείας άλλων προβλημάτων που οδηγούν τους Δικηγόρους και το λειτούργημα σε υποβάθμιση, καθώς και το σύστημα δικαιοσύνης σε κατάρρευση.

Από τις κύριες και βασικές εξουσίες του Π.Δ.Σ. είναι:

   i. vα διαφυλάττει τηv τιμή και αvεξαρτησία τoυ Δικηγoρικoύ Σώματoς και vα υπερασπίζει αυτό έvαvτι της δικαστικής και της εκτελεστικής εξoυσίας·

   ii. vα ρυθμίζει θέματα σχετικά με τηv άσκηση και δεovτoλoγία τoυ επαγγέλματoς και

   iii. vα εξετάζει και vα υπoβάλλει εκθέσεις επί της υπάρχoυσας voμoθεσίας και επί oπoιωvδήπoτε άλλωv voμικώv θεμάτωv πoυ υπoβάλλovται σε αυτό ή vα πρoβαίvει σε συστάσεις πρoς τηv Κυβέρvηση για τo επιθυμητό εισαγωγής oπoιασδήπoτε voμoθεσίας.

Ο  Δρ. Χρίστος Κληρίδης, υποψήφιος Πρόεδρος, και ο συνδυασμός του, ορθώς προωθούν ότι οι Δικηγόροι, ως αναπόσπαστο κομμάτι της Δικαιοσύνης, θα πρέπει να πρωταγωνιστούν και ότι ο λόγος τους, αλλά και οι ενέργειες τους θα πρέπει να έχουν προσήκουσα βαρύτητα, καθώς και ουσιαστικό αποτέλεσμα στα νομικά δρώμενα.

Για να μπορέσει λοιπόν να επιτευχθεί τούτο, θα πρέπει να εφαρμοστεί εκ μέρους του Π.Δ.Σ., μια αναλόγως διαφορετική αντιμετώπιση. Ειδικότερα, θα πρέπει να  διασφαλιστεί μια στενότερη σχέση με την Επιστημονική Κοινότητα, για την εδραίωση μιας διαρκούς και έντονης επεξεργασίας εκσυγχρονιστικών θέσεων για το δίκαιο και τις προσβλεπόμενες μεταρρυθμίσεις, αποκλείοντας έτσι την παρουσίαση νομικών θεμάτων, απρόσμενα και χωρίς την δέουσα περισυλλογή και πρωτίστως, χωρίς την απαιτούμενη διαβούλευση με τους βασικούς και ισότιμους συντελεστές του Κράτους Δικαίου, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους Δικηγόρους.

Οι προτείνομενες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ενδεχομένως να αποτελούν και την μεγαλύτερη δικαιϊκή πρόκληση των τελευταίων ετών, δεν δύναται να προωθούνται και να παρουσιάζονται συνοπτικά, ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τους επιδιωκόμενους στόχους και αποτελέσματα, αλλά ούτε και δύναται να επικρατήσουν χωρίς την προηγούμενη σωστή και εποικοδομητική αντιμετώπιση, σύμφωνη με τις ανάγκες ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος δικαιοσύνης.

Ο συνάδελφος Δρ. Χρίστος Κληρίδης και ο συνδυασμός του, ορθώς αποσκοπούν στην ορθολογικότητα και επιστημονικότητα της προβολής και επιδίωξης των μεταρρυθμίσεων, στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού προς τους Δικηγόρους, στη βελτίωση των σχέσεων των Δικηγόρων με τους Δικαστές και ασφαλώς, στη διεκδίκηση με μεθοδικό και αποτελεσματικό τρόπο λύσεων, για το καλό της δικαιοσύνης και του δικηγορικού σώματος.

Άνδρος Πελεκάνος

Μέλος Δεξαμενής Νομικής Σκέψης

“Κράτος Δικαίου”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *