• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Η ανθρώπινη ΕΕ και το Όραμα για ευημερία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ίδρυση της το 1993, βάση της συνθήκης του Μάαστριχτ, επιδίωξε να αποτελέσει ένα χώρο ασφάλειας, συνεργασίας, ελευθερίας και δικαιοσύνης μέσα στον οποίο τα κράτη μέλη της θα είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν κοινή εξωτερική πολιτική σε θέματα ασφάλειας, θα συνεργάζονταν πιο στενά τα κράτη μεταξύ τους για θέματα όπως Ανθρωπιστική βοήθεια και Πολιτική Προστασία, Ανταγωνισμός, Ασφάλεια των τροφίμων, Δικαιοσύνη και Θεμελιώδη Δικαιώματα, Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία, Εμπόριο, Ενεργειακή πολιτική και μέσω αυτής της στενής συνεργασίας θα επέρχετο η ευημερία στην Ένωση και την Ευρωπαϊκή ζώνη. Ωστόσο, λόγω του ότι ο κόσμος δεν περιορίζεται κατ’ αποκλειστικότητα μόνο μέσα στα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της ΕΕ αλλά εκτείνεται η εμβέλεια του παγκόσμια κλίμακα, πρέπει να λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη οι χειρισμοί που τυγχάνουν από πλευράς ΕΕ σχετικά και με άλλα σημαντικά και φλέγοντα ζητήματα που μαστίζουν τη καθημερινότητα μας όπως είναι η μεταναστευτική πολιτική, το άσυλο, οι έλεγχοι στα σύνορα.

Οι αξίες κάτω από τις οποίες είναι δομημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, (η ανεκτικότητα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη), είναι κοινές με εκείνες των κρατών μελών που απαρτίζουν την Ένωση και οι αξίες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι και πρέπει να συνεχίσει να θεωρείται και να είναι επί του πρακτέου απαραβίαστη. Πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται, αποτελεί δε τη βάση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η ΕΕ στηρίζεται στο κράτος δικαίου καθώς όλες οι ενέργειές της βασίζονται κατ’ αποκλειστικότητα στις Συνθήκες, τις οποίες τα ίδια τα κράτη μέλη έχουν εγκρίνει αυτοβούλως και δημοκρατικά. Η προάσπιση του δικαίου και της δικαιοσύνης εξασφαλίζεται από ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα. Τα κράτη μέλη παραχώρησαν την τελική δικαιοδοσία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οι αποφάσεις του οποίου πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλους.

Το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου 4 της ΕΣΔΑ το οποίο ορίζει στη δεύτερη παράγραφο ότι «κάθε πρόσωπο είναι ελεύθερο να εγκαταλείψει οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένης της δικής του». Παρά ταύτα, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) δεν κατοχυρώνει το δικαίωμα εισόδου και παραμονής αλλοδαπού στο έδαφος κράτους μέλους όπως ομοίως δεν κατοχυρώνει ούτε το δικαίωμα για παραχώρηση ασύλου από το οποιοδήποτε Κράτος μέλος σε εκάστοτε πρόσωπο.  Φυσικά, αυστηρά ομιλούντες, για θέματα τα οποία άπτονται ανθρωπιστικούς λόγους, σε ορισμένες περιπτώσεις, και οι οποίες εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες περιπτώσεων, η ΕΣΔΑ δύναται να δεσμεύσει τα κράτη μέλη ούτως ώστε να γίνεται επιτρεπτή η είσοδος ή  παραμονή ενός μετανάστη. Για να θεωρείται ότι ο εν λόγω άνθρωπος εμπίπτει μέσα σε αυτές τις ειδικές κατηγορίες πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια για τα οποία να υπάρχει η ανάγκη ως προς την προστασία της ζωής του/της, (άρθρο 2 της ΕΣΔΑ) ή της σωματικής του/της ακεραιότητας (Άρθρο 3 της ΕΣΔΑ)· ή όταν η απέλαση ή η έκδοση ενός/μιας αλλοδαπού/-ής με ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς στην υπό κρίση χώρα θα μπορούσε να παραβιάζει το δικαίωμα σεβασμού της οικογενειακής του/της ζωής (Άρθρο 8 της ΕΣΔΑ).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει βοήθεια σε χώρες και πληθυσμούς τόσο εντός της Ευρώπης όσο και στο εξωτερικό, όταν συμβαίνουν σοβαρές καταστροφές ή ανθρωπιστικές κρίσεις. Οι χώρες της ΕΕ αποτελούν, όλες μαζί, τον μεγαλύτερο παγκοσμίως χορηγό ανθρωπιστικής βοήθειας, βοηθώντας κάθε χρόνο εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο. Η βοήθεια αυτή αντιπροσωπεύει το 1% του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης. Η δράση της ΕΕ διέπεται από τις αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας. Η συγκεκριμένη βοήθεια διοχετεύεται μέσω 200 και πλέον διεθνών και τοπικών οργανώσεων-εταίρων και υποστηρίζεται από χιλιάδες Ευρωπαίους εθελοντές. Η βοήθεια έκτακτης ανάγκης μπορεί να παρέχεται με τη μορφή τροφής, στέγης ή εξοπλισμού, αποστολής ειδικά εξοπλισμένων ομάδων, ή δράσεων εκτίμησης των προβλημάτων και συντονισμού από εμπειρογνώμονες που αποστέλλονται επιτόπου. Ομάδες, εμπειρογνώμονες και εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης από τις συμμετέχουσες χώρες παραμένουν σε ετοιμότητα για να μπορούν να εξασφαλίζουν ταχεία ανταπόκριση της ΕΕ σε όλο τον κόσμο. Περαιτέρω σημαντικό βήμα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα ανθρωπιστικά θέματα, είναι  η νοοτροπία που αναπτύσσεται από την Ένωση σε θέματα εθελοντισμού, κάθε Ευρωπαίος πολίτης ή επί μακρόν διαμένων σε κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να συμμετάσχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα εθελοντισμού για την παροχή βοήθειας.

Συνοψίζοντας τα όσα πιο πάνω λέχθηκαν τείνω να υπερθεματίσω τα θετικά στοιχεία που προβάλλονται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοιχεία τα οποία διαχέονται σε όλα τα κράτη μέλη της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ιδρύσεως της προσφέρει οφέλη στους πολίτες της καθώς εργάζεται συνεχώς για την ειρήνη και την ευημερία. Συμβάλλει στην προστασία των βασικών πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών μας δικαιωμάτων. Φυσικά όμως, κλείνοντας, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μέχρι να φτάσουμε στον υπέρτατο στόχο της Ευρωπαϊκής διεύρυνσης και ολοκλήρωσης ο δρόμος θα είναι δύσκολος, ωστόσο μέσα από τη συνεργασία των Κρατών οι πιθανότητες και η ελπίδα να πετύχει το εγχείρημα αυτό δεν είναι ουτοπικές. Η πολιτική της ΕΕ για τη διεύρυνση αποτελεί επένδυση για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση μέσω αυτή της διαδικασίας να επέλθει παγκόσμια ευημερία. Η προοπτική της προσχώρησης στην ΕΕ παρέχει αυξημένες οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες ,προς αμοιβαίο όφελος της ΕΕ και των επίδοξων μελών της, όπως επίσης έχει ισχυρό μετασχηματιστικό αντίκτυπο στις σχετικές χώρες, διότι ενσωματώνει θετικές δημοκρατικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές.

 

Σταματης Παπαβασιλειου

Μέλος Δ.Ν.Σ. «Κράτος Δικαίου»

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *