• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 140 (1) του Συντάγματος Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εξουσία να παραπέμπει οποιονδήποτε νόμο ή απόφαση της Βουλής, πριν από την έκδοσή τους στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο Ανώτατο Δικαστήριο για να γνωματεύσει  στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου (έλεγχος νομων οι οποίοι δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ) εάν ο εν λόγω Νόμος και/ή απόφαση της βουλής και/ή οποιαδήποτε διάταξη αυτών συνάδει ή οχι με το Σύνταγμα.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με  αναφορά του στο Ανώτατο Δικαστήριο υπ΄ αριθμό 2/2019 πρόσβαλε την συνταγματικότητα του νόμου με συνοπτικό τίτλο «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019» ο οποίος διαφοροποιεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των εκποιήσεων. Συνεπακόλουθα η  Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου κλήθηκε να αποφασίσει  μεταξύ άλλων αν ο υπό κρίση νόμος είναι αντίθετος και ασύμφωνος με τα Άρθρα 23, 25, 26, 28, 35 και 179 του Συντάγματος της Δημοκρατίας με την αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών από την οποία διαπνέεται το Σύνταγμα, και με τα Άρθρα 127 και 130 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εφεξής ΣΛΕΕ).

 

Η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν πως τα άρθρα 2 και 3 του Νόμου τα οποία ουσιαστικά προνοούν τη διεύρυνση της προθεσμίας των τριάντα ημερών (30) που παρείχετο στον ενυπόθηκο οφειλέτη για την εξόφληση οφειλόμενου ποσού προς τον ενυπόθηκο δανειστή , σε σαρανταπέντε μέρες (45) και τη διεύρυνση της προθεσμίας των τριάντα ημερών(30) για την καταχώρηση έφεσης σε Επαρχιακό Δικαστήριο, από τον ενυπόθηκο οφειλέτη, για τον παραμερισμό της ειδοποίησης τύπου ΙΑ η οποία αφορά την σκοπούμενη πώληση ενυπόθηκου ακινήτου του, σε σαρανταπέντε μέρες (45) είναι ασύμβατα με τις προαναφερόμενες συνταγματικές και άλλες διατάξεις, και με την αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών, η οποία είναι θεμελιώδης αρχή του Συντάγματος μας.

 

Η θέση της Βουλής των Αντιπροσώπων ήταν  ότι τα άρθρα 2 και 3 του Νόμου, ουδόλως καταστρατηγούν τις προαναφερόμενες διατάξεις ή την αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών.

 

 

 

 

 

 

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο με αναφορά στις υποθέσεις (Γεώργιος Χαραλάμπους κ.α. v. Κυπριακής Δημοκρατίας (2014) 3 Α.Α.Δ. 175, Κουτσελίνη-Ιωαννίδου v. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2014) 3 Α.Α.Δ. 361 και Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Υπουργείου Οικονομικών, Γενικού Λογιστηρίου κ.α. v. χχχ Αυγουστή κ.α., Έφεση κατά απόφασης Διοικητικού Δικαστηρίου Αρ. 177/18 κ.α., ημερ. 10.4.2020) έκρινε ότι ότι ο υπό κρίση Νόμος είναι Συνταγματικός και στις 03/06/2020 δημοσίευσε την απόφαση του την οποία κοινοποίησε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην Βουλή των Αντιπροσώπων με βάση το άρθρο 140 (2) του Συντάγματος.

 

Συνεπακόλουθα στις 12/06/2020 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας (Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 61(Ι)/2020 Αρ. 4760), ο Νόμος  αρ. 61(I) του 2020 ο οποίος τροποποιεί τον Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων

Νόμο του 1965 (9/1965) ως ακολούθως:

 

  1. Το άρθρο 44Γ (επίδοση ειδοποιήσεων για την σκοπούμενη πώληση) του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

 

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «τριάντα (30) ημερών», με τη φράση «σαράντα πέντε (45) ημερών».

 

(β) με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού ως ακολούθως: (i) Με την αντικατάσταση της φράσης «τριάντα (30) ημερών», με τη φράση «σαράντα πέντε (45) ημερών».

 

Νέα διατύπωση:

 

44Γ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 44Β, ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται να προχωρήσει στην έναρξη της διαδικασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του  παρόντος Μέρους, αφού επιδώσει στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, έγγραφη ειδοποίηση κατά τον Τύπο «Ι» του Δεύτερου Παραρτήματος, συνοδευόμενη από κατάσταση λογαριασμού του οφειλόμενου ενυπόθηκου χρέους, των τόκων και όλων των εξόδων για την είσπραξή του καλώντας τον όπως εξοφλήσει το ποσό, σύμφωνα με την επιδοθείσα κατάσταση λογαριασμού, τάσσοντας σε αυτόν προθεσμία όχι μικρότερη των σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης προς εξόφληση του οφειλόμενου ποσού

 

Ο ενυπόθηκος οφειλέτης καθώς και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος δύναται, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης, σύμφωνα με το εδάφιο (2) να καταχωρίσει έφεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο για παραμερισμό της ειδοποίησης της σκοπούμενης πώλησης μόνο

 

Ουσιαστικά παρατείνεται η προθεσμία του ενυπόθηκου οφειλέτη να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό το οποίο του επιδίδεται με την ειδοποίηση τύπου (Ι) από τριάντα μέρες σε σαράντα πέντε μέρες, και επίσης παρατείνεται η χρονική περίοδος δια της οποίας δικαιούται να καταχωρήσει έφεση κατά της ειδοποίησης τύπου ΙΑ (ειδοποίηση για σκοπούμενη πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου) από 30 ημέρες σε σαράντα πέντε μέρες.

 

 (ii) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (δ) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:

 

(ε) ο ενυπόθηκος δανειστής στην περίπτωση που είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ή αγοραστής κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, εφεξής καλούμενος «αγοραστής», αρνήθηκε να προσέλθει και/ή δεν προσήλθε ως όφειλε, σε διαδικασία αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Μέρους VIA του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου ή τέτοια διαδικασία εκκρεμεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2019:

 

(i) στην περίπτωση που ο χρεώστης δεν έχει λάβει επιστολή προσφοράς εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται στην περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015 ή έχει λάβει επιστολή αρνητικής απόφασης, η αίτηση στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για διαμεσολάβηση κατά τις διατάξεις του Μέρους VIA του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης των εν λόγω χρονικών πλαισίων ή από τη λήψη επιστολής αρνητικής απόφασης, ανάλογα με την περίπτωση.

 

(ii) ουδέν των όσων διαλαμβάνονται στην παρούσα παράγραφο συνεπάγεται επέκταση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους VIA του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, σε πιστωτικές διευκολύνσεις για τις οποίες κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του χρεώστη έχει εκδοθεί απόφαση από αρμόδιο δικαστήριο ή βρίσκεται υπό εξέλιξη οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 14Β (2)(γ) του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου διαδικασία.

 

(iii) η αίτηση του χρεώστη δυνατό να περιλαμβάνει αιτιάσεις που και αυτοτελώς θα ήταν δυνατό να αποτελέσουν λόγο υποβολής παραπόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, όπως η αμφισβήτηση του ύψους του οφειλόμενου και απαιτητού ποσού δανειακής διευκόλυνσης περιλαμβανομένων των οφειλόμενων τόκων.

 

(iv) οι διατάξεις του Μέρους VIA του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, εφαρμόζονται και αναφορικά με αγοραστή κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου:

 

Νοείται περαιτέρω ότι, ο παραμερισμός της ειδοποίησης της σκοπούμενης πώλησης, διαρκεί για όσο χρόνο βρίσκεται υπό εξέλιξη η διαδικασία του Μέρους VIA του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, τηρουμένου του χρονικού διαστήματος που κατά μέγιστο προβλέπεται στο άρθρο 14Γ του εν λόγω Νόμου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αρχίζει με την υποβολή αίτησης του χρεώστη στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και καταλήγει με την υποβολή πρότασης από το ΑΠΙ ή τον αγοραστή στο χρεώστη:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συµφωνία και η διαµεσολάβηση κηρυχθεί άκαρπη, ο παραμερισμός της ειδοποίησης της σκοπούμενης πώλησης παρατείνεται για όσο χρόνο ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος εξετάζει κατά πόσο εφαρµόστηκαν ικανοποιητικά οι πρόνοιες του Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν Οικονομικές Δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας 218 της Κύπρου, εφεξής καλουμένου «Κώδικας Συμπεριφοράς» και κατά μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση της διαδικασίας που άρχισε με την υποβολή αίτησης του χρεώστη στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και κατέληξε με την υποβολή πρότασης από το ΑΠΙ ή από τον αγοραστή στο χρεώστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14Γ του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου:

 

Νοείται έτι  περαιτέρω ότι, εφόσον ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αποφανθεί ότι υπάρχει παράβαση των προνοιών του Κώδικα Συμπεριφοράς, ο παραμερισμός της ειδοποίησης της σκοπούμενης πώλησης παρατείνεται για περαιτέρω δεκαπέντε (15) ημέρες αφ’ ης ο χρεώστης έλαβε γνώση περί τούτου και κατά μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός και δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας που άρχισε με την υποβολή αίτησης του χρεώστη στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και κατέληξε με την υποβολή πρότασης από το ΑΠΙ ή από τον αγοραστή στο χρεώστη, σύμφωνα με το άρθρο 14Γ του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου.» .

 

(iii) με την αναρίθμηση των παραγράφων (ε) και (στ) αυτού σε (στ) και (ζ), αντίστοιχα.

 

(iv) με την προσθήκη στην παράγραφο (στ) αυτού αμέσως μετά τη λέξη «Νόμου», της φράσης «ή εκκρεμεί ενώπιον Δικαστηρίου αίτηση για έκδοση τέτοιου προστατευτικού διατάγματος».

 

Νέα διατύπωση: έχει εκδοθεί προστατευτικό διάταγμα υπέρ του ενυπόθηκου οφειλέτη δυνάμει των διατάξεων του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου η εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου αίτηση για έκδοση προστατευτικού διατάγματος.

 

(v) με την προσθήκη στην παράγραφο (ζ) αυτού αμέσως μετά τη φράση «από το εν λόγω σχέδιο», της φράσης «ή εκκρεμεί σχετική αίτηση».

 

Νέα διατύπωση: ενυπόθηκος οφειλέτης του οποίου η συμμετοχή εγκρίνεται  στο σχέδιο “ΕΣΤΙΑ για αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων”  ή σε οποιαδήποτε άλλο κυβερνητικό σχέδιο επιδότησης πιστωτικής διευκόλυνσης, νοουμένου ότι αυτός αποδέχεται και τηρεί τη συμφωνία και τις πιστωτικές του υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από το εν λόγω σχέδιο ή εκκρεμεί σχετική αίτηση.

 

(γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

 

«(4)(α) Ουδεμία διάταξη του παρόντος Νόμου εμποδίζει το χρεώστη ή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, σε συνέχεια της ενώπιον του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου διαδικασίας βάσει των διατάξεων του Μέρους VIA του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, να υποβάλει αίτηση (ex parte) σε αρμόδιο δικαστήριο για την έκδοση απαγορευτικού διατάγματος αναστολής της σκοπούμενης πώλησης.

 

(β) Η αίτηση για το προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) διάταγμα, υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών αφ’ ης ο χρεώστης έλαβε γνώση της απόφανσης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου ότι υφίσταται παράβαση των προνοιών του Κώδικα Συμπεριφοράς και εν πάση περιπτώσει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας που άρχισε με την υποβολή αίτησης του χρεώστη στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και κατέληξε με την υποβολή, είτε από το ΑΠΙ είτε από τον αγοραστή κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, πρότασης στον χρεώστη, σύμφωνα με το άρθρο 14Γ του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου: Νοείται ότι, η αίτηση για την έκδοση του προβλεπόμενου στην παράγραφο (α) διατάγματος βασίζεται αποκλειστικά σε λόγους που αφορούν σε παράβαση των προνοιών του Κώδικα Συμπεριφοράς.

 

(γ) Το Δικαστήριο εκδίδει το προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) διάταγμα, εφόσον αξιολογήσει τη βάσει της παραγράφου (β) απόφανση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και ικανοποιηθεί ότι εκ πρώτης όψεως- (i) Βάσιμα αμφισβητείται η εκπλήρωση από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ή από αγοραστή κατά την έννοια που αποδίδεται στον εν λόγω όρο από τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, της υποχρέωσης αναδιάρθρωσης των χορηγήσεων του χρεώστη βάσει των προνοιών του Κώδικα Συμπεριφοράς, ο οποίος προσαρτάται στην περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015. και (ii) η αναστολή της σκοπούμενης πώλησης δεν συνιστά δυσανάλογο μέτρο σε σχέση με τη φερόμενη μη εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσης αναδιάρθρωσης.».

 

 

Τροποποίηση του άρθρου 44Ε (πώληση με πλειστηριασμό)

 

 Το άρθρο 44Ε του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στην πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού της φράσης «δύναται να», με τη φράση «υποχρεούται να».

 

Νέα διατύπωση:

 

Νοείται ότι ο ενυπόθηκος δανειστής υποχρεούτε να παρέχει πληροφόρηση που έχει στην κατοχή του, αναφορικά με το ενυπόθηκο ακίνητο, σε ενδιαφερόμενο αγοραστή

 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού περιλαμβανομένης της επιφύλαξης στο τέλος του εδαφίου (4), με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

 

«(4) Για την περίοδο των έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση του πρώτου πλειστηριασμού, καθορίζεται επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης όχι μικρότερη του ογδόντα τοις εκατό (80%) της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου ανεξαρτήτως της μεθόδου πωλήσεώς του και για την περίοδο των τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της περιόδου των πρώτων έξι (6) μηνών, εφαρμόζεται επιφυλασσόμενη τιμή όχι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου.».

 

Τροποποίηση του άρθρου 44Ζ(διαδικασία πώλησης με πλειστηριασμό)

 

  1. Το άρθρο 44Ζ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2) αυτού της φράσης «τριάντα (30) ημερών», με τη φράση «σαράντα πέντε (45) ημερών».

 

Νέα διατύπωση: Η ειδοποίηση για πλειστηριασμό, της οποίας ο τύπος και οι λεπτομέρειες  καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 45 –

(α) επιδίδεται στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο εντός χρονικής περιόδου όχι μικρότερης των σαράντα πέντε (45) ημερών από την καθορισμένη ημερομηνία πλειστηριασμού∙

(β) δημοσιεύεται τουλάχιστο μία φορά, εντός χρονικής περιόδου  όχι μικρότερης των σαράντα πέντε (45) ημερών από την καθορισμένη ημερομηνία πλειστηριασμού, ως ακολούθως:

 

 

 

 

 

Οι προαναφερόμενες τροποποιήσεις θεσμοθετούν, πέραν των προβλεπόμενων λόγων καταχώρισης έφεσης σε Επαρχιακό Δικαστήριο για παραμερισμό της ειδοποίησης σκοπούμενης πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου (ΙΑ), ως επιπρόσθετο λόγο τέτοιας έφεσης και την περίπτωση που αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα (στο εφεξής «Α.Π.Ι.») ή αγοραστής κατά την έννοια του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2015, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται (στο εξής «ο αγοραστής»), αρνήθηκε να προσέλθει και/ή δεν προσήλθε ως όφειλε σε διαδικασία αναδιάρθρωσης πιστωτικής διευκόλυνσης, δυνάμει των διατάξεων του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου του 2014, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται (στο εξής «ο Νόμος του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου»).

 

Έτι περαιτέρω προβλέπεται η επιπλέον διασφάλιση του ενυπόθηκου οφειλέτη στο δικαίωμα καταχώρισης έφεσης με την παροχή δυνατότητας ένταξης στις προβλεπόμενες διαδικασίες διαμεσολάβησης του Μέρους VIA του Νόμου του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, επιπρόσθετων περιπτώσεων δανειακών διευκολύνσεων κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, εξαιρουμένων εκείνων των πιστωτικών διευκολύνσεων για τις οποίες, κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για διορισμό διαμεσολαβητή, έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση ή βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία ή διαδικασία πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου με πλειστηριασμό.

 

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στον ενυπόθηκο οφειλέτη να περιλάβει στην αίτηση που θα υποβάλει στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για διορισμό διαμεσολαβητή και αιτιάσεις που θα ήταν δυνατό να αποτελέσουν λόγο υποβολής παραπόνου αναφορικά με το ύψος του οφειλόμενου και απαιτητού ποσού, περιλαμβανομένων των οφειλόμενων τόκων.  Σε τέτοια περίπτωση, ο οφειλέτης έχει δικαίωμα σε καταχώριση αίτησης σε αρμόδιο δικαστήριο για την έκδοση απαγορευτικού διατάγματος αναστολής της σκοπούμενης πώλησης, εφόσον το Α.Π.Ι. ή ο αγοραστής διαπιστωθεί από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο ότι έχει παραβιάσει τις πρόνοιες του Κώδικα Συμπεριφοράς για τον χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

 

Η νέα αυτή νομιμοποιητική βάση υφίσταται επιπρόσθετα της υφιστάμενης βάσει του άρθρου 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, παρεχόμενης στον δανειολήπτη δυνατότητας να αιτηθεί την έκδοση τέτοιου απαγορευτικού διατάγματος, όπως και επιπρόσθετα της υφιστάμενης στον οικείο Νόμο δυνατότητας καταχώρισης έφεσης στο Επαρχιακό δικαστήριο για παραμερισμό της ειδοποίησης της σκοπούμενης πώλησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενυπόθηκος οφειλέτης έχει προηγουμένως εξασφαλίσει παρεμπίπτον απαγορευτικό διάταγμα βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του προαναφερόμενου Νόμου.

 

 

 

Οι προαναφερόμενες διατάξεις του Νόμου αφορούν σε πρόσθετες και ευνοϊκότερες δικονομικές κυρίως δυνατότητες, που παρέχονται στον ενυπόθηκο οφειλέτη, και στα Δικαστήρια δια νόμου και θέτουν ‴εν μέρη‴ τροχοπέδη στην αυθαιρεσία των τραπεζών και Α.Π.Ι. αφού οι δικονομικές δυνατότητες που παρέχονται στον οφειλέτη, υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων Δικαστηρίων και, επομένως, η έκβασή τους περνά μέσα από τη δικαστική κρίση.

 

 

Ροδοσθένης Μ. Ροδοσθένους

Δικηγόρος

 

Μέλος της Δεξαμενής Νομικής Σκέψης

«Κράτος Δικαίου»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *